Satta king, Sattaking, Satta king 2020, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Satta king 2020 chart, Satta king desawar, Satta king gali, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Black satta king, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
WWW.SATTAKINGG.IN
GAZIYABAD
04
KAVERI
41
Himachal Night
89
Sonipat
WAIT
SITARA
WAIT
DELHI KING
WAIT
HATTA
91


GALI
( 11:15 PM )
{ 31 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DISAWER
( 05:00 AM )
{ 94 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 09 ]
FARIDABAD
( 06:15 PM )
{ 36 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 60 ]
GAZIYABAD
( 08:00 PM )
{ 20 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 04 ]
SHRI GANESH
( 04:15 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
OLD MUMBAI
( 08:40 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
OLD NOIDA
( 11:30 PM )
{ } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Sonipat
( 09:30 PM )
{ 02 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 13 ]
HINDUSTAN
( 05:30 PM )
{ 14 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 21 ]
TAJ 1
( 02:00 PM )
{ 79 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 97 ]
SUPER SULTAN
( 04:30 PM )
{ 20 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 33 ]
FAIZABAD
( 04:30 PM )
{ 70 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 03 ]
JAI DURGA
( 02:30 PM )
{ 12 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 19 ]
J.D
( 05:10 PM )
{ 43 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 49 ]
HIMACHAL DAILY
( 04:30 PM )
{ 36 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 06 ]
KAVERI
( 09:15 PM )
{ 88 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 41 ]
DELHI NIGHT
( 10:50 PM )
{ 25 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
OLD DELHI
( 03:45 PM )
{ 02 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 39 ]
Kashipur
( 06:00 PM )
{ 05 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 15 ]
Himachal Night
( 09:30 PM )
{ 76 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 89 ]
Himachal Noon
( 03:30 PM )
{ 28 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 63 ]
SITARA
( 09:45 PM )
{ 80 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Jai Kalka
( 12:00 PM )
{ 14 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 69 ]
Gali
( 12:02 AM )
{ 75 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 31 ]
Signature Bridge
( 07:30 PM )
{ 02 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 11 ]
PUNJAB
( 03:00 PM )
{ 09 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 96 ]
MOHALLA
( 10:30 PM )
{ 93 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
GOLD
( 04:15 PM )
{ 67 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 10 ]
PATNA CITY
( 02:40 PM )
{ 87 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 31 ]
RAJDHANI
( 10:00 PM )
{ 15 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
DELHI KING
( 09:40 PM )
{ 42 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
SOUTH DELHI
( 07:30 PM )
{ 49 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 17 ]
KUBER
( 10:00 PM )
{ 98 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
KABULI BAZAAR
( 04:25 PM )
{ 79 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 60 ]
NAGPUR
( 06:30 PM )
{ 20 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 14 ]
DELHI CAPITAL
( 04:30 PM )
{ 10 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 86 ]
HATTA
( 09:30 PM )
{ 53 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 91 ]
JAI LAXMI
( 11:45 PM )
{ 51 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]
Tezpur Day
( 04:30 PM )
{ 10 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 12 ]
Tezpur evening
( 07:30 PM )
{ 13 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 32 ]
Tezpur Morning
( 01:30 PM )
{ 97 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ 61 ]
Tezpur Night
( 10:30 PM )
{ 27 } Satta king | Sattaking | Satta result | Satta king online | Satta king result | Satta king live [ ]

Date DISAWER FARIDABAD GAZIYABAD GALI
01-06 48 97 66
02-06 88 18 16 42
03-06 45 47 32 55
04-06 39 98 23 33
05-06 29 73 24 82
06-06 97 43 88 57
07-06 01 87 41 40
08-06 25 11 99 55
09-06 23 11 60 99
10-06 15 98 97 25
11-06 47 82 09 06
12-06 15 46 41 98
13-06 47 92 21 41
14-06 75 17 32 93
15-06 21 48 87 34
16-06 39 64 46 06
17-06 30 95 36 84
18-06 65 61 05 34
19-06 33 82 04 75
20-06 94 36 20 31
21-06 09 60 04

Date KAVERI Sonipat OLD MUMBAI Signature Bridge PUNJAB HINDUSTAN
01-06 95 81 12 90 39 33
02-06 96 84 56 40 05 23
03-06 81 23 43 10 27 13
04-06 21 93 56 60 99 76
05-06 37 54 98 59 23 56
06-06 46 82 45 22 92 75
07-06 30 77 42 89 81 57
08-06 77 66 51 31 42 63
09-06 09 00 74 37 23
10-06 85 06 34 06 18 71
11-06 29 01 80 98 96 22
12-06 38 15 49 15 92
13-06 71 73 01 06 93
14-06 84 82 38 52 28
15-06 59 14 33 75 78
16-06 26 41 38 47 35
17-06 16 14 44 28 45
18-06 85 62 45 66 57
19-06 09 40 09 84 07
20-06 88 02 02 09 14
21-06 41 13 11 96 21

Date SUPER SULTAN MOHALLA KUBER JAI LAXMI TAJ 1
01-06 69 42 10 17
02-06 25 99 16 06
03-06 34 20 54 60
04-06 84 00 49 18 72
05-06 26 41 92 99 91
06-06 19 20 05 31 10
07-06 87 22 06 44 19
08-06 05 75 52 77 74
09-06 27 99 65 91 93
10-06 15 55 79 26 00
11-06 40 09 00 17
12-06 82 15 98 18
13-06 34 05 00 76
14-06 74 47 37 84
15-06 16 95 11 53
16-06 15 70 23 85
17-06 07 94 09 52
18-06 14 62 03 77
19-06 81 77 78 20
20-06 20 93 98 51 79
21-06 33 97

Date FAIZABAD Kashipur Tezpur Night J.D JAI DURGA
01-06 70 11 41 67 43
02-06 86 71 86 63 88
03-06 21 55 23 99 40
04-06 79 09 44 11 55
05-06 05 90 09 26 07
06-06 15 97 47 12 03
07-06 44 77 09 65 30
08-06 42 67 49 06 73
09-06 41 27 23 03 75
10-06 59 15 76 03 15
11-06 95 24 31 95 99
12-06 71 55 12 71 11
13-06 61 09 60 27 53
14-06 40 23 12 46 14
15-06 52 57 69 40 09
16-06 74 01 50 69 91
17-06 57 30 08 88 46
18-06 21 100 83 75 37
19-06 39 03 95 47 54
20-06 25 05 27 43 12
21-06 03 15 49 19

Date OLD DELHI DELHI KING SOUTH DELHI DELHI CAPITAL DELHI NIGHT
01-06 99 22 91 42 79
02-06 61 11 18 45 11
03-06 47 44 78 97 16
04-06 84 20 91 98 33
05-06 94 20 12 53 48
06-06 08 31 50 37 83
07-06 23 11 85 36 88
08-06 59 80 77 29 40
09-06 89 15 30 88 10
10-06 28 58 02 31 01
11-06 16 13 83 29 54
12-06 49 31 86 44 31
13-06 46 47 39 89 74
14-06 87 81 23 02 55
15-06 31 40 86 31 01
16-06 92 50 64 100 06
17-06 82 15 31 41 23
18-06 31 46 52 64 65
19-06 84 28 35 31 92
20-06 02 42 49 10 25
21-06 39 17 86

Date HIMACHAL DAILY Himachal Night Himachal Noon Tezpur Morning Tezpur Day Tezpur evening
01-06 76 87 21 15 26 41
02-06 07 93 99 11 25 72
03-06 16 99 29 35 96 67
04-06 52 36 08 09 54 16
05-06 78 01 13 57 41 10
06-06 90 55 100 45 17 13
07-06 82 68 35 09 65 69
08-06 63 59 95 12 08 21
09-06 60 30 09 27 76 33
10-06 75 18 85 58 76 75
11-06 01 06 37 98 69 43
12-06 74 84 49 12 35 90
13-06 27 24 26 12 89 47
14-06 21 10 25 57 14 29
15-06 02 37 98 12 67 99
16-06 16 51 61 93 43 28
17-06 37 67 76 14 70 99
18-06 64 98 43 02 48 99
19-06 06 47 09 54 70 16
20-06 36 76 28 97 10 13
21-06 06 63 61 12 32

Date GOLD PATNA CITY RAJDHANI KABULI BAZAAR NAGPUR
01-06 09 78 45 90 74
02-06 34 54 49 67 23
03-06 79 46 93 84 11
04-06 38 71 88 26 98
05-06 85 01 99 55 26
06-06 88 72 11 71 37
07-06 03 62 61 11 10
08-06 39 41 68 29 54
09-06 27 55 17 05 15
10-06 13 75 61 91 49
11-06 08 80 30 07 72
12-06 17 51 63 62 60
13-06 71 42 12 31 31
14-06 46 88 27 35 83
15-06 80 07 08 84 29
16-06 00 93 95 71 56
17-06 59 100 05 15 65
18-06 05 03 92 42 08
19-06 39 21 72 83 62
20-06 67 87 15 79 20
21-06 10 31 60 14

Date SHRI GANESH OLD NOIDA SITARA Jai Kalka HATTA
01-06 42 76 20 15
02-06 92 70 16 93
03-06 93 45 33 67 77
04-06 77 34 26 93 83
05-06 69 45 24 44 06
06-06 77 56 85 21 56
07-06 32 44 35 65
08-06 98 25 88 71
09-06 88 23 26
10-06 79 20 33
11-06 09 99 99
12-06 14 67 99
13-06 31 20 00
14-06 25 36 16
15-06 20 99 00
16-06 56 10 55
17-06 36 25 75
18-06 07 13 60
19-06 05 99 06
20-06 80 14 53
21-06 69

GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING CHART RECORD 2015
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2016
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2017
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING RECORD CHART 2018
GALI-DS-GZBD-FD-DELHI-DARBAR-TAJ
SATTA KING CHART RECORD 2019